Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact


Visie


Bij haar taakuitoefening tracht DC28Advies steeds nauw aan te sluiten bij de opvatting dat het ons ter beschikking staande grondgebied op duurzame wijze gebruikt dient te worden. In onze bedrijfsfilosofie verstaan wij dan ook onder “duurzame ontwikkeling” een continu proces van zorgvuldige afweging van belangen tussen het natuurlijk ruimtebeslag en de menselijke ruimtebehoefte. De dynamiek van de samenleving is voortdurend van invloed op de ruimtelijke inrichting van onze leefomgeving. Om daaraan op passende wijze vorm te geven baseren wij onze advisering op nauwkeurige analyse van de beschikbare fysieke ruimte en de gegeven opdracht. Ons streven is daarbij steeds gericht op het bereiken van een lokatie-afhankelijk harmoniemodel, teneinde aan komende generaties een gezond en blijvend waardevol leefmilieu te kunnen overdragen. Omdat het welbevinden van de mens in onze beleving mede afhangt van zijn/haar indentificatie met het leefmilieu gebruiken wij zoveel mogelijk gebiedseigen kenmerken (zoals archeologische, cultuurhistorische, landschappelijke, ecologische en ¬†natuurwaarden) als uitgangspunt voor de geplande veranderingen in de ruimtelijke orde. Daarbij maken wij gebruik van een sterk ontwikkeld gevoel voor samenhang der dingen (naar voorbeeld van Herman van Veen). Deze visie garandeert een kwalitatief hoog niveau van ruimteljke plannen.