Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact

Links bij deze pagina:

NMI


Mediator


Voor een goed begrip van de term "mediator" is het van belang even stil te staan bij wat "mediation" is. De meest gebruikte definitie is: "de procedure waarbij partijen zich inzetten om, onder leiding van een mediator, hun kwestie op te lossen". De mediator is derhalve degene die, in opdracht van betrokken partijen, de procedure leidt. Omdat een mediationprocedure alleen kans van slagen heeft bij een onvoorwaardelijke inzet van alle betrokkenen wordt een mediationovereenkomst opgesteld. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin de partijen afspreken zich in te zullen spannen om de kwestie door mediation op te lossen. Met ondertekening van de overeenkomst verlenen partijen tevens opdracht aan de mediator om in de kwestie als zodanig op te treden, en verbindt deze zich de opdracht te aanvaarden. Hierdoor is de procedure niet meer vrijblijvend, maar dienen partijen zich te houden aan de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken. DC28Mediation geeft uitvoering aan de mediation conform het Mediation Reglement van het NMI (Stichting Nederlands Mediation Instituut - Rotterdam).

Het mediationtraject start meestal direct na ondertekening van de overeenkomst. De werkzaamheden van de (onafhankelijke) mediator betreffen primair de leiding van de mediationbijeenkomsten, maar kunnen eventueel ook bestaan uit: verslaglegging, het onderhouden van tussentijdse contacten met de betrokken partijen, bestuderen van relevante stukken, contacten met derden en het opstellen van overeenkomsten, een en ander vanaf de aanvang van de mediation. Aangezien de mediation-overeenkomst tot stand komt op basis van vrijwilligheid kan deze door elk der partijen (inclusief de mediator) worden beƫindigd door zich terug te trekken. Doel is echter dat de kwestie eindigt met een "in der minne bereikte oplossing", resulterend in een schriftelijke overeenkomst waarin deugdelijk en door ondertekening wordt vastgelegd hetgeen partijen zijn overeengekomen.