Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact

Links bij deze pagina:

Lagenbenadering


Beleidsadviezen en Onderzoek


Vanuit het algemene beginsel van duurzaam ruimtegebruik staat DC28Advies een gebiedsgerichte ruimtelijke inrichting voor. Dit betekent dat wij vanuit de zogenaamde lagenbenadering veel waarde hechten aan een consistent en samenhangend ruimtelijk beleid, gebaseerd op zowel planologisch als bodem- en veldonderzoek. De samenhang tussen aspecten van bodem, water, natuur en landschap worden daarom als unieke identiteit onlosmakelijk in onze advisering betrokken. Het respect voor het bodemarchief en de historische waarden, alsmede een ontwikkeld gevoel voor ecologie, (landschaps-) architectuur en occupatiepatronen (kernwaarden) vormen voor onze adviezen een leidraad in relatie tot de maatschappelijke, economische en politieke belangen. Het spreekt voor zich dat wij elke opdracht mede toetsen aan bestaande richtinggevende beleidskaders om verzekerd te zijn van voldoende draagvlak en uitvoerbaarheid.