Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact


Planologisch juridische advisering & vertegenwoordiging


Actuele kennis van relevante wetgeving en jurisprudentie stelt ons in staat ook omtrent de juridische kant van de planologie/ruimtelijke ordening en het bouwen te adviseren en procedures te begeleiden. Partijen kunnen op DC28Advies een beroep doen voor zowel het opstellen, indienen en verdedigen van zienswijzen en bedenkingen en/of bezwaar- en beroepschriften, alsmede voor het indienen van een degelijk onderbouwd verzoek om tegemoetkoming in vermeend opgelopen schade tengevolge van een (planologisch) overheidsbesluit. Omgekeerd kunnen wij ook in opdracht van de ontvangende partij bijdragen in de beoordeling van voornoemde reacties. Bovendien kunnen wij partijen in rechte vertegenwoordigen in procedures bij gemeenten, provincies en rechtbanken, tot en met de Raad van State. In het kader van detachering bij de overheid kunnen wij uiteraard ook bijdragen leveren in de op bestuursrechtelijk gebied te volgen procedures. Het opstellen van regels bij bestemmingsplannen en structuurvisies behoort uiteraard eveneens tot onze expertise.