Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact


Ruimtelijke plannen


Bij het beoefenen van de planologie, ruimtelijke ordening en stedebouw staat in de bedrijfsvisie van DC28Advies het welzijn van de gebruikers van de bebouwde en onbebouwde ruimte in/om zijn/haar “woonstede” voorop. Bewust hanteren wij daarom (samen met veel vakgenoten) de term “stedebouw” (alternatieve spelling BNSP). Een duurzame inrichting van die ruimte ten behoeve van wonen, werken, recreĆ«ren en verplaatsen vormt voor ons het uitgangspunt voor de ontwerpopdracht (zie ook onze bureauvisie). Uiteraard worden de marges daarbinnen in belangrijke mate bepaald door of in overleg met onze opdrachtgevers. Steeds vaker wordt een open planproces gevolgd in verband waarmee een formeel plan vaak voorafgegaan wordt door een kadernota of koersnotitie, waarin de beleidsrichting op hoofdlijnen wordt vastgesteld. Het eindproduct zal echter steeds de creatieve resultante zijn van de afwegingen tussen vorm, functie, kernwaarden en maatschappelijke belangen.

De ruimtelijke plannen die hiervan het resultaat zijn onderscheiden zich hoofdzakelijk van elkaar door verschillen in schaalniveau en bestuursrechtelijke betekenis. In onze beleving kan een opdracht voor een ruimtelijk plan dan ook variƫren van de inrichting van een agrarisch bouwperceel tot een gebiedsgerichte structuurvisie en van de opzet voor een recreatiepark of woonwijk tot de ruimtelijke indeling van een bedrijfslocatie. Voor zover de wet dit voorschrijft voldoen onze plannen natuurlijk aan de laatste digitale vereisten. Het gemeentelijk welstandsbeleid achten wij onlosmakelijk verbonden met onze visie op ruimtelijke planvorming. Waar nodig kunnen wij in dat kader de aanvullende producten (tot op het microniveau van de inrichting van de buitenruimte) voor onze opdrachtgevers verzorgen.